Wszystkie
Oferty pracy
Kwiecień 2021

Konkurs na stanowisko typu post-doc do realizacji projektu badawczego „Post-perowskitowe memrystory ferroelektryczne” 

Competition for a post-doc position for the research project "Post-perovskite ferroelectric memristors" 

Komisja Kwalifikacyjna w drodze konkursu otwartego wyłoniła kandydaturę dr Lulu Alluhaibi i rekomenduje jej zatrudnienie na stanowisku typu postdok w projekcie NCN OPUS.

Marzec 2021

Oferta stypendium studenckiego/doktoranckiego w projekcie NCN OPUS. (22.03.2021 r.)

Wyniki konkursu na stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta w ramach projektu badawczego NCN OPUS 15

Komisja stypendialna zebrała się w trybie zdalnym w dniu 30 marca 2021 roku w celu oceny aplikacji złożonych w konkursie na stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym pt. „Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich, jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych”, kierowanym w ACMiN przez dr inż. Katarzynę Berent, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-15.

Działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 października 2016 r., komisja poddała ocenie 2 nadesłane na konkurs zgłoszenia. Po przyznaniu kandydatom punktów w poszczególnych obszarach oceny, komisja sporządziła ranking kandydatów, a na jego podstawie zdecydowała o przydzieleniu stypendium mgr inż. Adriannie Kani.

Styczeń 2021

Konkurs na stanowisko typu post-doc do realizacji projektu badawczego "Nanostrukturalne układy neuromimetyczne"

Competition for a post-doc position for the research project "Nanostructured neuromimetic systems"

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 28.01.2021 w drodze konkursu otwartego wyłoniła kandydaturę dr. Andrzeja Sławka i rekomenduje jego zatrudnienie na stanowisku typu postdok w projekcie NCN MAESTRO.

Sierpień 2019

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF | DOC