For english version click here.

Szanowni Doktoranci i Studenci!

Z przyjemnością informujemy, że Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) przygotowało dla Was wyjątkową ofertę dydaktyczną, obejmującą siedem przedmiotów obieralnych na studiach II i III stopnia prowadzonych w języku angielskim. Skorzystanie z tej oferty to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu nanotechnologii, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki.

Głównym elementem oferowanych przedmiotów są zajęcia praktyczne prowadzone w nowoczesnych laboratoriach ACMiN, przy użyciu profesjonalnej aparatury naukowo-badawczej przeznaczonej do wytwarzania i badań materiałów i nanostruktur. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów na co dzień prowadzących badania w ACMiN.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!  

Jak się zapisać?

Zapisy na przedmioty możliwe są na stronie http://esa.agh.edu.pl/. Login po uwierzytelnieniu za pomocą numeru albumu i hasła z Wirtualnego Dziekanatu (w przypadku komunikatu o nieprawidłowym haśle trzeba je zresetować przy pomocy linku I don't remember my password podając swój numer albumu). Po wybraniu kursu należy umieścić go w koszyku i zatwierdzić w panelu My courses za pomocą przycisku Submit. Uwaga! Państwa wybór musi potwierdzić Dziekan Wydziału, który o wyborze dowie się automatycznie. Zapisy na semestr letni możliwe są do 6 października.

 

 

Nanoelektronika molekularna

Kurs będzie złożony z trzech części: pierwsza część obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki klasycznej, druga część jest poświęcona podstawą nanoelektroniki molekularnej. Studenci poznają podstawy teorii pasmowej ciała stałego oraz fizykochemii półprzewodników. Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody syntezy prekursorów molekularnych używanych w nanoelektronice molekularnej oraz ich właściwości fizykochemiczne w tym struktura elektronowa. W ostatniej części kursu omówione zostaną techniki wytwarzania oraz badania właściwości prototypów urządzeń nanoelektronicznych.

Zaawansowane techniki skaningowej mikroskopii elektronowej

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione możliwości nowoczesnej skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dodatkowych systemów do analizy chemicznej (EDS, WDS) i krystalograficznej (EBSD). Uczestnicy kursu będą mogli poznać możliwości analityczne mikroskopów elektronowych w szczególności w odniesieniu do badań przemysłowych. Studenci zapoznają się z podstawami mechanizmu oddziaływania elektron – ciało stałe przy użyciu symulacji Monte Carlo. W trakcie praktycznych zajęć laboratoryjnych w ACMiN uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych mikroskopów elektronowych.

 • Prowadzący: dr inż. Tomasz Tokarski
 • Liczba ECTS: 4
 • Przedmiot: wykład (30 godzin), laboratorium (30 godzin)
 • Studia magisterskie, studia doktoranckie; przedmiot skierowany w szczególności do studentów i doktorantów wydziałów: WIMIC, WIMiIP, WO, WMN, WFiIS
 • Semestr: zimowy
 • Syllabus przedmiotu
 • Informacje o przedmiocie na platformie ESA

 

 

Materiały funkcjonalne w nanoskali

Przedmiot ten w szczególności dotyczy funkcjonalnych właściwości materiałów oraz ich modyfikacji w nanoskali. W ramach przedmiotu zostaną zaprezentowane właściwości elektroniczne, sensorowe, magnetyczne oraz mechaniczne organicznych i nieorganicznych materiałów. Zostaną omówione metody wytwarzania materiałów o nanometrycznych rozmiarach i metody ich nanostrukturyzacji. Studenci zapoznają się z podstawowymi technikami do badań właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. W trakcie praktycznych zajęć laboratoryjnych studenci będą mogli sami wytworzyć oraz zbadać wybrane nanomateriały.

 • Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
 • Liczba ECTS: 6
 • Przedmiot: wykład (15 godzin), seminarium (15 godzin), laboratorium (15 godzin), warsztaty projektowe (30 godzin)
 • Studia magisterskie, studia doktoranckie
 • Semestr: zimowy (od roku akademickiego 2018/19)
 • Syllabus przedmiotu
 • Informacje o przedmiocie na platformie ESA

Zastosowania promieniowania synchrotronowego

Przedmiot obejmujący wykłady, seminaria i laboratoria głównie będzie skupiał się wokół technik badawczych dostępnych w laboratoriach synchrotronowych oraz laboratoriach z laserem na swobodnych elektronach. W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę na temat właściwości promieniowania elektromagnetycznego, metod jego wytwarzania i mechanizmów oddziaływania z materią.
Seminarium rozszerza zagadnienia omawiane na wykładach o analizę możliwości wykorzystania poszczególnych technik synchrotronowych w badaniu właściwości strukturalnych i elektronowych materiałów na podstawie przykładów znanych z literatury. Zajęcia laboratoryjne poświęcone będą badaniom wybranych materiałów przy użyciu stacji eksperymentalnej synchrotronu SOLARIS i analizie uzyskanych wyników.

Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów i układów skorelowanych elektronowo

Zajęcia będą połączeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych zajęć praktycznych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem klastra obliczeniowego. Nacisk kładziony będzie na analizę podstawowych efektów obserwowanych eksperymentalnie w nanostrukturach oraz ich modelowanie numeryczne. Wybrane przykłady będą stanowiły projekty obliczeniowe realizowane przez studentów z wykorzystaniem biblioteki KWANT.Omawiane zagadnienia obejmują: kwantowy efekt rozmiarowy; opis transportu elektronowego przez nanostruktury; transport elektronowy w obecności pola magnetycznego; blokada kulombowska oraz wpływ oddziaływań międzyelektronowych na własności układu; wprowadzenie do opisu układów wieloelektronowych w reprezentacji II kwantyzacji; wybrane metody obliczeniowe dedykowane układom skorelowanych elektronów w reprezentacji II kwantyzacji.