Lp. Nazwa grantu Kierownik projektu Instytucja przyznająca Nazwa projektu Czas trwania projektu
1. Horyzont 2020 RECORD-IT prof. dr hab. Konrad Szaciłowski Komisja Europejska Reservoir Computing with Real-time Data for future IT. 01.09.2015-31.08.2018
2. TANGO prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCBiR/NCN Nauka na pograniczu Sztuki – synteza nowych materiałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków. 23.06.2015-31.12.2018
3. LIDER dr inż. Marta Gajewska NCBiR Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych opodwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza. 01.02.2016-31.01.2019
4. LIDER dr inż. Witold Skowroński NCBiR Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej -
5. LIDER dr inż. Artur Rydosz NCBiR Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu -
6. SONATA BIS dr hab. inż. Marcin Sikora NCN Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej. 27.05.2015-26.05.2020
7. OPUS Kierownik dr Marcin Molenda Koordynator ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała NCN Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/LiMnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion. 26.02.2015-25.02.2018
8. SONATA dr inż. Dorota Lachowcz NCN Nanoagregaty polikation-polianion jako nowy typ nośników leków - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna. 04.09.2015-03.09.2018
9. SONATA dr inż. Katarzyna Berent NCN Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych CaO-Al2O3. 07.09.2015-06.09.2018
10. SONATA Kierownik dr inż. Marianna Marciszko Koordynator ACMiN dr inż. Katarzyna Berent NCN Badanie własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGIXD. 21.07.2015-20.01.2018
11. PRELUDIUM dr inż. Mateusz Marzec NCN Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal. 18.03.2014-17.03.2017
12. ETIUDA dr inż. Krzysztof Mech NCN Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznego współosadzania kobaltu z palladem. 01.10.2014-30.09.2015
13. IUVENTUS PLUS dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER. 10.07.2013-09.07.2015
14. IUVENTUS PLUS dr inż. Katarzyna Hnida MNiSW Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych 17.03.2015-16.03.2017
16. INTER mgr inż. Kacper Pilarczyk FNP Sztuczny neuron – od półprzewodnikowych materiałów hybrydowych do mózgu w probówce. 29.12.2014-31.07.2016
17. SONATA 9 dr inż. Konrad Perzyński NCN Opracowanie wielkoskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji. 01.02.2016 - 31.01.2019
18. OPUS 9 dr hab. inż. Marcin Sikora NCN Magnetotransport w monokrystalicznych nanostrukturach kanonicznych izolatorów topologicznych. 04.02.2016 - 03.02.2019
19. SONATA 9 dr inż. Katarzyna Hnida NCN Nanostrukturalne materiały funkcjonalne - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania. 19.04.2016 - 18.04.2019
20. SONATA 9 dr inż. Aleksandra Szkudlarek NCN Nowe nanokompozytowe materiały funkcjonalne na bazie hematytu otrzymywane techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego. 12.02.2016 - 11.02.2019
21. SONATA 9 dr inż. Milena Stępień NCN Wpływ zogniskowanej wiązki jonów na (focused ion beam - FIB) na stabilność mikrostruktury wybranych stopów. -
22. OPUS 9 dr hab. Szczepan Zapotoczny prof. UJ NCN Skoniugowane nanoszczotki polimerowe - struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne. 12.04.2016 - 11.04.2019
23. OPUS 9 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu. 13.04.2016 - 12.04.2019
24. IUVENTUS PLUS V dr inż. Krzysztof Mech MNiSW Magnetoelektrochemiczna synteza kompozytu Ni-TiO2  
25. MAESTRO 7 prof. dr hab. Konrad Szaciłowski NCN Nanostruturalne układy neuromimetyczne  
26. PRELUDIUM mgr Ewelina Wlaźlak NCN Hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie związków koordynacyjnych zawierających jod 16.08.2016-15.08.2018
27. OPUS dr hab. inż. Jakub Cieślak NCN Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów  
28. OPUS prof. Piotr Bała/prof.Muszka NCN Opracowanie metodologii wyznaczania nieciągłości opisu reologicznego w warunkach przyśpieszonego zdrowienia 30.09.2016-29.09.2019
29. OPUS dr inż. Katarzyna Berent/dr inż. Grzegorz Brus NCN Trójwymiarowa analiza lokalnych zmian mikrostruktury w stosie ogniw paliwowych typu SOFC 05.07.2016-29.09.2019
30. PO IR dr inż. Tomasz Tokarski NCBiR Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy 21.11.2016-
31. Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Konrad Szaciłowski MNiSW Premia na Horyzoncie (do projektu Record-IT Horyzont 2020) 04.11.2016-2018
32. PRELUDIUM mgr inż. Kacper Pilarczyk NCN Materiały hybrydowe-na pograniczu urządzeń neuromorficznych oraz układów logiki rozmytej 20.01.2017-19.01.2018
33. SONATA dr inż. Michał Zegrodnik NCN Niekonwencjonalne fazy zaindukowane korelacjami elektronowymi w realistycznym modelu wielopasmowym 18.01.2017-17.01.2020
34. SONATA dr inż. Magdalena Wytrwał-Sarna NCN Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania  
35. OPUS dr inż. Tomasz Tokarski NCN Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się  
36. SONATA dr inż. Kamila Kollbek NCN Magnetyczno-plasmoniczne i rezonansowe oddziaływanie światła z dynamiczną magnetyzacją samoorganizujących 08.03.2017-07.03.2019