Profil badawczy

5Interdyscyplinarny obszar zainteresowań naukowych grupy Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu łączy zagadnienia i metodologię z zakresu fizyki materii skondensowanej, fizyki teoretycznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, chemii nieorganicznej i fizykochemii. Zajmujemy się wytwarzaniem i charakteryzowaniem własności materiałów o wymiarach nanometrycznych, koncentrując się w szczególności na modyfikacji własności magnetycznych i elektronowych w wyniku nanostrukturyzacji. Prowadzimy również badania możliwości sterowania własnościami funkcjonalnymi materiałów poprzez ograniczanie ich rozmiarów i/lub wymiarowości – np. w roztworach i kompozytach nanocząstek oraz anizotropowych nanostrukturach wykonanych technikami litograficznymi oraz depozycji z fazy gazowej indukowanej zogniskowaną wiązką jonów (FIBID).

Kompetencje

  • Charakterystyka własności magnetycznych materiałów litych, monokryształów, cienkich warstw i roztworów nanocząstek przy użyciu techniki VSM.
  • Badanie oporu elektrycznego materiałów litych, cienkich warstw i nanostruktur w funkcji temperatury oraz zewnętrznego pola magnetycznego (magnetoopór).
  • Badanie składu fazowego materiałów oraz lokalnych własności magnetycznych, strukturalnych i elektronowych przy użyciu technik spektroskopii gamma (efekt Mössbauera) i rentgenowskiej (XAS, XES, XMCD, RIXS).
  • Wytwarzanie nanostruktur przy użyciu techniki trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) oraz depozycji z fazy gazowej indukowanej zogniskowaną wiązką elektronów i jonów (FEBID/FIBID).
  • Wytwarzanie nanostruktur technikami litografii elektronowej i optycznej.
  • Synteza nanocząstek ferrytowych o kontrolowanej morfologii i rozmiarze
  • Charakterystyka morfologii nanocząstek w oparciu o techniki mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) i niskokątowego rozpraszania rentgenowskiego (SAXS).
  • Wytwarzanie cieczy magnetycznych (ferrofluidów).
  • Badanie hipertermii magnetycznej wodnych roztworów nanocząstek.
  • Badanie własności reologicznych faz ciekłych.

Kierownik

dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH

Członkowie

dr Michał Jurczyszyn
dr inż. Angelika Kmita
dr inż. Joanna Stępień
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
dr Jan Żukrowski
mgr inż. Juliusz Kuciakowski
mgr inż. Krzysztof Pitala
mgr inż. Krzysztof Maćkosz

Laboratoria